20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปี 2528 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในอาณาบริเวณ ศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักงานโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง ที่ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2528

สมัยแรกนั้น สวนสมุนไพรแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่หายาก และที่มีอยู่ทั่วไปมาปลูกรวมกันไว้ โดยแบ่งกลุ่มของสมุนไพรชนิดต่างๆ จำแนกตามสรรพคุณ ในการรักษาโรค 20 กลุ่ม บนพื้นที่ 60 ไร่ และเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรบางประเภท เพื่อการทดลองค้นคว้า ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ

model

วันที่ 18 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดป้าย สวนสมุนไพร พร้อมกันนั้นทุกพระองค์ ได้ทรงปลูกตนจันทน์เทศไว้เป็นอนุสรณ์

map

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี 2548 ทางโครงการได้พัฒนาสวนสมุนไพร เพื่อเทิดพระเกียรติ โดยปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวน ให้เป็นแหล่งภูมิปัญญาอเนกประสงค์ แก่ประชาชนและชุมชน ปัจจุบันสวนสมุนไพรแห่งนี้มีพันธุ์พืชต่างๆ มากกว่า 260 ชนิด สามารถจำแนกสรรพคุณ การรักษาโรคตามคัมภีร์ตำรายาไทยโบราณ ออกได้เป็น 23 กลุ่ม

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ได้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อง ปี 2528


ศิลป์เพื่อแผ่นดิน
ครั้งที่ 5


บ้านแสนรักของคุณปวีณา หงสกุล
ศาลา Victoria Princess
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


ศาลาใหม่ สีสันสดใส ขนาดไม่ใหญ่กระทัดรัด
เหมาะกับยุครัดเข็มขัด ประหยัดไฟ
Flamingo
ทรง 4 เหลี่ยม ขนาด 2 เมตร


หลากหลายแนวคิด
เกี่ยวกับการนำศาลาไปใช้งาน


สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ศาลา Victoria Princess
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


รีสอร์ทเคียงหมอก
ศาลารุ่นราชพฤกษ์ ทรง 6 เหลี่ยม
ขนาด 4 เมตร และชิงช้าโรแมนติก


โครงการ AP
ศาลา Peace Spring (PS)
ทรง 6 เหลี่ยม ขนาด 3 เมตร


คุณหมอสัมพันธ์
ศาลา Grand Victoria
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 เมตร


สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศาลา Grand Victoria
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 6 เมตร


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศาลา สุขสำราญ ทรง 4 เหลี่ยม


คุณอาบพร
ศาลา American Dream Special
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


คุณไพฑูรย์
ศาลา Aroma Marina
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 x 12 เมตร


บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ศาลา Aroma Marina
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 x 8 เมตร


หจก. ศุภนาวา
ศาลา Victoria ทรง 8 เหลี่ยม
ขนาด 2.50 เมตร และชิงช้า Rose Arbour


กองรักษาการณ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สี่แยกราชประสงค์

ชมข่าวอีกมากได้ที่นี่

Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us