Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


ศาลาท่าน้ำที่บ้านดินเสมอ จังหวัดยะลา
Kam-Lang-Jai

บ้านดินเสมอ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อยู่ในความดูแลของชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวณชายแดน ๔๔ ที่ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์พระราชทาน เพื่อสร้างสามัคคีรวมกลุ่มชาวไทยพุทธเข้มแข็ง และดูแลรักษาพื้นที่ใน ๓ จังหวัดให้เกิดความสงบโดยเร็ว ที่ดินผืนที่สวยงามแห่งนี้ กำลังจะเป็นสถานที่สำหรับศูนย์รวมจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นที่ตั้งค่ายฝึกของเยาวชนเพื่อให้มาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

Kam-Lang-Jai

Kam-Lang-Jai

โครงการนี้มี ร้อยตำรวจโท กำแหง บุญสนิท และผู้ใหญ่บ้านกำพล พรหมรังสี ผู้ได้รับแหนบทองคำพระราชทานเป็นผู้ประสานงานโครงการ มีร้อยตำรวจเอก ชิดพล สุวรรณวงศ์ และพ่อครูเทา หรือดาบตำรวจวีระพงษ์ ประไพวรรณ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตำรวจตระเวณชายแดนชุดเฉพาะกิจ ของ พันตำรวจโท ณรงค์ ธนานันทกุล เป็นผู้ริเริ่มโครงการ

Kam-Lang-Jai

สมาชิกบ้านกองกำลังใจ โดยคุณเสนา อรุโณทัย และคุณชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา ศาลาท่าน้ำได้มอบศาลาเคียงใจชาวไทยพุทธ ผ่านโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ในครั้งนี้ สมาชิกบ้านกองกำลังใจก็ได้มอบชุดยาห้ามเลือดเพื่อใช้ในงานสนามอีก ๑๒ ชุดอีกด้วย

Kam-Lang-Jai

King of the JungleOur Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum