Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


ศาลาท่าน้ำ ร่วมในงานฤดูหนาว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อน ในองค์ฺพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พุทธศักราช 2466

หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตแล้ว หมู่อาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวันริมทะเล ถูกทิ้งร้างไปกว่า 40 ปี ระหว่างนั้น มีการตัดถนนเพชรเกษมสู่ภาคใต้ ผ่านเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ทำให้มีการรุกที่ป่าตัดไม้ล่าสัตว์ ปลูกพืชผลการเกษตร ทำให้ระบบนิเวศน์ เปลี่ยนแปลงเป็นป่าเสื่อมโทรม แห้งแล้งและดินเค็ม หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาล ได้เข้าใช้สถานที่ ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นครั้งคราวแต่มิได้ ทำการดูแลซ่อมแซม

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน ใช้สถานที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ทำการฝึกอบรม หลักสูตรการรบพิเศษ ใช้อาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวันบางหลัง ในส่วนฝ่ายใน เป็นสำนักงาน ห้องฝึกอบรม และที่พักอาศัย

และต่อมากรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็น โบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2524 โดยได้กันพื้นที่พระราชฐานรอบอาคาร พระราชนิเวศน์ทั้งหมดรวม 31 ไร่ 1 งาน 62.5 ตารางวา ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ

ที่มาของงานฤดูหนาว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน งานฤดูหนาวนี้ ได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก งานรื่นเริงที่เคยมีอยู่เดิม ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มีการจัดงาน ออกร้านหารายได้ในช่วงฤดูหนาวขึ้น เช่น งานนักขัตฤกษ์ฤดูหนาววัดเบญจมบพิตรฯ งานรื่นเริงฤดูหนาวพระราชอุทยานสราญรมย์ เพื่อยังประโยชน์ในการทำนุบำรุง กิจการงานของชาติ เช่น การสร้างวัด การจัดซื้อปืนใหญ่ สร้างกองเสือป่า ฯลฯ

ดังนั้นงานในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการจำลองงานที่เคยมีแล้วในอดีต โดยใช้แนวคิดของการจัดงาน เพื่อนำรายได้มาใช้ในการทำนุบำรุงพระราขนิเวศน์ฯ เพื่อรักษาคุณค่า ทั้งในเชิงมรดกและโบราณสถาน ที่บอกเล่าเรื่องราวอันสำคัญ ของประวัติศาสตร์ชาติไทยประการหนึ่ง การจัดงานฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการรวบรวมผลงาน จากโครงการต่างๆ ที่พระราชนิเวศน์ได้มีการฟื้นฟูขึ้นในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ผลงานการศึกษา และค้นคว้าของพระราชนิเวศน์ฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

ขอเชิญชม รายละเอียด ประวัติ พร้อมรูปภาพของพระราชนิเวศน์ฯ
ติดตามข่าว และโครงการต่างๆ ของพระราชนิเวศน์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrigadayavan.orgOur Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum