About UsSala-Tanum
About UsAbout UsSala-TamunAbout Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

โรงพยาบาลศิริราช อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ที่ตั้ง: ถนนพรานนา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ: ศาลาท่าน้ำ:หลวงวิศาลศิลปกรรม
สถาปนิก/ผู้ออกแบบ: หอประชุมราชแพทยาลัย:ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
ผู้ครอบครอง: โรงพยาบาลศิริราช
ปีที่สร้าง: ศาลาท่าน้ำ พ.ศ. 2438 หอประชุมแพทยาลัย พ.ศ. 2495
ปีที่ได้รับรางวัล: พ.ศ. 2549

โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ แห่งแรกของไทย ถือกำเนิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นคอมมิตตีจัดการ โรงพยาบาลรักษาคนป่วยไข้ ให้เป็นทานแก่ประชาชนทั่วไป ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2429

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 ขณะที่คอมมิตตีกำลังดำเนินงาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด หลังจากที่พระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ไม้และวัสดุที่ได้จากการก่อสร้างพระเมรุ ได้นำมาใช้ก่อสร้างอาคารกลุ่มแรกของโรงพยาบาล ซึ่งก่อสร้างขึ้น ณ บริเวณวังหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามโรงเยาบาลนี้ว่า "โรงศิริราชพยาบาล" และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431

ภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกใหม่ทดแทนตึกเดิม เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ป่วยที่มีจำนวนมากมาย ทำให้อาคารดั้งเดิมส่วนใหญ่ถูกรื้อถอนเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ยังคงมีอาคารบางหลัง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของโรงพยาบาล ได้แก่

ศาลาท่าน้ำ เป็นอาคารเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราชหลังหนึ่ง เคยเป็นที่สัญจรไปมาของผู้คน เพราะประชาชนทั่วไปใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะก่อนปี พ.ศ. 2475 ผู้ป่วยทางฝั่งพระนครจะเดินทางมา โรงพยาบาลศิริราชได้โดยทางน้ำเท่านั้น

แต่เดิมศาลาท่าน้ำเป็นอาคารไม้ หลังคาจั่ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 เมื่อเริ่มมีการปรับปรุงโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างศาลาท่าน้ำใหม่ ออกแบบโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม ลักษณะเป็นศาลาโล่ง หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว รูปแบบคลาสสิค รีไววัล โดยมีการนำเอาลักษณะ Palacian motif มาใช้ และมีโป๊ะคอนกรีต ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นโป๊ะเหล็ก สะพานเหล็กให้แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น ส่วนรูปแบบของศาลาท่าน้ำ ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามแบบเดิม

หอประชุมราชแพทยาลัย ก่อสร้างขึ้นหลังจากฉลอง 60 ปีศิริราช ณ บริเวณริมน้ำ เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ทั้งประชุม จัดงาน สอบ และเล่นกีฬา ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า "หอประชุมแพทยาลัย" เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึง โรงเรียนราชแพทยาลัย พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอประชุม และพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ปัจจุบัน อาคารนี้ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในอาคารอนุรักษ์ของโรงพยาบาลศิริราช.


รูปและเรื่อง ปรากฏอยู่ใน วารสารอาษา
โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2549
อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2549

ข้อมูลเพิ่มเติม:
เว็บไซต์คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
รายชื่ออาคารที่ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น และบุคคลดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2549Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum