About UsSala-Tanum
About UsAbout UsSala-TamunAbout Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

มอบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

คุณชนินทร์ ไตรสุริยธรรม ผู้จัดการบริษัท ศาลา-ท่าน้ำ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นายนพฤทธ์ สวนโพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมไทย สภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการ "การออกแบบศาลาท่าน้ำ" ให้กับวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนครั้งนี้.

แผนที่ Plan of the City of Bangkok Siam ค.ศ.1903

ทุนการศึกษา

ศาลา-ท่าน้ำ ได้ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์แผนที่ส Plan of the City of Bangkok Siam คศ.1903สขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ ซึ่งแผนที่พิมพ์ครั้งแรกโดย ออฟฟิศห้องกรมแผนที่กรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติส แผนที่ฉบับนี้แสดงภาพพื้นที่ของพระนครในเวลานั้น ให้ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพ ถนน แม่น้ำลำคลอง พื้นที่สำคัญ เขตการปกครองของเมือง ฯลฯ.


ภาพและข้อความจากนิตยสาร
บ้านในฝัน
ฉบับที่ 170 ปีที่ 33Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum